Advokátní kancelář Voborník  
CENY

Cena za právní služby

Odměna advokáta za právní služby (smluvní, mimosmluvní) je upravena zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, a vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Mimosmluvní odměna dle advokátního tarifu je účtována v případech, kdy není mezi advokátem a klientem sjednána smluvní odměna.

Zpravidla je výše smluvní odměny předem dohodnuta s klientem. Smluvní odměnu lze stanovit zejména jako časovou, výsledkovou, úkonovou a to dle druhu, časové náročnosti a odbornosti poskytované právní služby.

V případě dlouhodobé spolupráce lze sjednat smluvní odměnu paušální částkou.