Advokátní kancelář Voborník  
SLUŽBY

Poskytované právní služby

Specifické zaměření advokátů našeho týmu umožňuje poskytování spolehlivého právního poradenství zejména v těchto právních oblastech:

Obchodní právo

 • Obchodněprávní závazkové vztahy (z právních jednání - smlouvy, z deliktů - náhrada majetkové a nemajetkové újmy, zneužití a omezení hospodářské soutěže)
 • Vymáhání peněžitých pohledávek
 • Směnečné právo
 • Právo obchodních korporací (založení, změny, zrušení)

Občanské právo

 • Věcná práva (držba, vlastnictví, spoluvlastnictví, věcná práva k věci cizí)
 • Občanskoprávní závazkové vztahy (z právních jednání - smlouvy, z deliktů - náhrada majetkové a nemajetkové újmy)
 • Vymáhání peněžitých pohledávek
 • Ochrana osobnostních práv

Pracovní právo

 • Pracovněprávní závazkové vztahy (pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní řády apod.)
 • Zastupování v pracovněprávních sporech

Insolvenční právo

 • Insolvenční návrhy
 • Přihlášky pohledávek do insolvenčních řízení
 • Zastupování v insolvenčních řízeních a incidenčních sporech

Správní a přestupkové právo

 • Zastupování v řízeních ve věcech katastru nemovitostí
 • Zastupování v řízeních o přestupcích a správních deliktech
 • Zastupování v řízení před správními soudy
 • Stavební právo

Ostatní služby

 • Úschova finančních prostředků a listin
 • Ověření podpisu (prohlášení advokáta o pravosti podpisů)


Informační povinnost: Případné spory mezi advokátem a klientem (spotřebitelem) lze řešit mimosoudní cestou. V takovém případě klient (spotřebitel) může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká advokátní komora. Více informací o mimosoudním řešení sporů je k dispozici na webových stránkách České advokátní komory. (https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15544)

 

Informace pro klienta při přijetí osobních údajů advokátem jsou k dispozici v sekci GDPR těchto webových stránek.